Loading
[6675BMMP00] BM 1: Multidisziplinäre ästhetische Praxis     Logo

Prüfungen

Wichtigste Meldungen anzeigenMeldungsfenster schließen
Name Empf.
Sem.
ECTS
Credits
 
[6675BMMP00] Bewegungserziehung – Seminar 13
[6675BMMP00] Bildnerische Praxis – Seminar 23
[6675BMMP00] Interdisziplinär I – Seminar 33
[6675BMMP00] Singen – Übung 11
[6675BMMP00] Instrumentalpraxis – Übung 21
[6675BMMP00] Ensemble – Übung 31